Monday, November 22, 2010

BUYING USED DIALOGIC DM/V300, DM/V600, DM/V1200

wE ARE BUYING USED DIALOGIC: DMV300BTEPEQ, DMV3600BP, DMV4800BC, DMV600BTEC, DMV600BTEPEQ, DMV1200BTEPEQ, DMV1200BTEP, DMV1200BTEC: CASH PAID!
DM/V300BTEPEQ
DM/V3600BP
DM/V4800BC
DM/V600BTEC
DM/V600BTEPEQ
DM/V1200BTEPEQ
DM/V1200BTEP
DM/V1200BTEC